ดักเก็บ 18 หุ้นปันผลต่อเนื่องเกิน 5 ปี LANNA-UVAN-SMPC นำทีมยีลด์สูงเกิน 9%

เปิดโผ 18 หุ้นปันผลต่อเนื่องเกิน 5 ปี LANNA, UVAN, SMPC, SKN, PCSGH, METCO, LALIN, TRU, SPALI, AHC, PTTEP, RPH, TPCS, AP, WICE, MEGA, S&J,EKH นำทีมยีลด์สูง 3.96-19.23% พ่วงสภาพคล่องสูง-D/E Ratio ไม่เกิน 1 เท่า


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจหุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่จ่ายเงินปันผลเด่นต่อเนื่องเกิน 5 ปี และให้อัตราผลตอบแทนจ่ายปันผล (Dividend Yield) หรือยีลด์สูงตั้งแต่ระดับ 3.96-19.23% โดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากกมองว่าเป็นกลุ่มหุ้นที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตที่ได้รับรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนใช้พิจารณาลงทุนหุ้นจ่ายปันผลเด่นเข้าพอร์ต ก่อนที่จะมีการประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรก 2566

ไม่เพียงเท่านั้นยังหุ้นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงให้มีความเสี่ยงต่ำกว่าการคัดเลือกหุ้นโดยวิธีการอื่น นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนหมุนเวียนแข็งแกร่งหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เกินระดับ 2 เท่า รวมทั้งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E) ต่ำไม่เกิน 1 เท่า

โดยกลุ่มหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมี 18 หุ้น ได้แก่ LANNA, UVAN, SMPC, SKN, PCSGH, METCO, LALIN, TRU, SPALI, AHC, PTTEP, RPH, TPCS, AP, WICE, MEGA, S&J,EKH ดังตารางประกอบ

สำหรับบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจ่ายปันผลต่อเนื่อง 29 ปี และให้ Dividend Yield สูงถึง 19.23% นอกจากนี้ Current Ratio สูงถึง 2.25 เท่า  และ D/E Ratio เพียง 0.70 เท่า

ส่วนบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)หรือ UVAN ประกอบธุรกิจธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจ่ายปันผลต่อเนื่อง 20 ปี และให้ Dividend Yield สูงถึง10.87% นอกจากนี้ Current Ratio สูงถึง 4.98 เท่า  และ D/E Ratio เพียง 0.19 เท่า

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)  หรือ SMPC ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ โดยจ่ายปันผลต่อเนื่อง 9 ปี และให้ Dividend Yield สูงถึง 9.43% นอกจากนี้ Current Ratio สูงถึง2.02 เท่า  และ D/E Ratio เพียง 0.49 เท่า

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKN บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard : MDF) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศโดยจ่ายปันผลต่อเนื่อง 6 ปี และให้ Dividend Yield สูงถึง 8.18% นอกจากนี้ Current Ratio สูงถึง 2.98 เท่า  และ D/E Ratio เพียง 0.22 เท่า

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button