A&A ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 1,666 ล้านหุ้น ระดมทุน mai ขยายพอร์ตสินเชื่อ

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” หรือ A&A ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO จำนวน 1,666 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาด mai ระดมทุนรองรับแผนขยายธุรกิจและพอร์ตสินเชื่อ โดยมี “ยูโอบี เคย์เฮียน” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


นายยูจิ ฟุคาดะ (Mr.Yuji Fukada) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ A&A ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่ (A money)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ A money บัดดี้เรื่องเงิน” เปิดเผยว่า A&A ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 ส.ค.66 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,666,670,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจการเงิน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับ A&A ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการของบริษัทฯ กว่า 45 แห่งทั่วประเทศ และร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ ตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และ A money Mobile Application ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ากว่า 300,000 ราย และมีพอร์ตสินเชื่อรวม 8,000 ล้านบาท

นายฟุคาดะ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการสินเชื่อที่สูงขึ้นของภาคครัวเรือนตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการขยายพอร์ตสินเชื่อ ทั้งจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับลูกค้าเดิมด้วยการเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการชำระที่ดี ควบคู่ไปกับการบริหารและควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์ ผ่านการพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อ และระบบติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายได้รวม 1,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้หลักมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89  ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของรายได้รวม

“การระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจและพอร์ตสินเชื่อ รวมทั้งเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปลดภาระหนี้ได้ โดยมีการให้คำปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ของบริษัทที่ระบุว่า เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านด้วยความยินดี

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทมีการพัฒนาระบบ Credit Scoring System อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดการความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมได้ ทั้งนี้หลังจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านแหล่งเงินทุนในการขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวอีกด้วย” นายฟุคาดะ กล่าว

ปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.75 และ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด  (มหาชน) ผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ A&A ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th

Back to top button