PLT ปล่อยเช่าเรือก๊าซ LPG ขนาด 1,700 ตัน ให้ปิโตรเคมีภัณฑ์สิงคโปร์

PLT ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา กับ Apex Energy International ประเทศสิงคโปร์ (ผู้เช่า) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายค้าส่งปิโตรเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีความสามารถในการบรรจุ 1,700 ตัน จะช่วยขยายฐานลูกค้า


บริษัท พีลาทัส มารีน จํากัด (มหาชน) หรือ PLT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) กับ Apex Energy International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ (ผู้เช่า) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายค้าส่งปิโตรเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีอายุสัญญา 3+12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ทั้งนี้เรือที่ใช้ในสัญญาได้แก่ เรือพีลาทัส 65 (เดิมชื่อว่า “เรือ DL Poppy”) จัดอยู่ในประเภทเรือเดินสมุทร (Ocean going vessel) ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทร มีความสามารถในการบรรจุ 1,700 ตัน

ทั้งนี้ เพื่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการให้บริการเช่าเหมาเรือในครั้งนี้ จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเสริมความแข็งแกร่งของการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อนึ่ง ตามที่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีชื่อว่า เรือ DL Poppy ด้วยมูลค่า 10.15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายกองเรือใหม่สําหรับการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) นั้น

Back to top button