บอร์ด FNS ไฟเขียว NEO สปินออฟเข้าตลาด! พ่วงอนุมัติ MK ลงทุน SIRI

บอร์ด FNS ไฟเขียว NEO เตรียมสปินออฟเข้าตลาด! พ่วงอนุมัติ MK เข้าลงทุนในหุ้น SIRI ผ่านการแปลงวอร์แรนต์ 700 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เตรียมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 20 พ.ย.นี้


บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ FNS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 82566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทถือในบริษัท นีโอคอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO จำนวนไม่เกิน 9,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering “IPO”)ของ NEO ในราคาเสนอขายเดียวกันกับการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปจากการที่ NEO จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 9,500,000 หุ้น พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน NEO ลดลงจากเดิมร้อยละ 12.78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NEO (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ NEO) เป็นร้อยละ 6.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NEO (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ NEO) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนใน NEO”)

อีกทั้งอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ผ่านการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ MK ถืออยู่จำนวน 700 ล้านหน่วย ซึ่งมีอัตราใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหน่วย โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท รวมเป็นเงินลงทุนจำนวน 770,000,000 บาท โดย MK จะเข้าถือหุ้นสามัญของ SIRI คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของ SIRI (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน SIRI”)

โดยทั้ง 2 วาระได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา14:30 น. ณ ห้องคราวน์1-3ชั้้น 21โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค

Back to top button