ตลท. จี้ QLT แจงงบครึ่งแรกปี 66 เหตุบุ๊กขาดทุนด้อยค่าลงทุน 121 ล้าน เดดไลน์ 2 พ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ QLT ชี้แจงงบการเงินงวด 6 เดือนแรกปี 66 หลังผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม 121 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเกิดข้อขัดแย้งกันในการบริหารงาน โดยให้แจงภายในวันที่ 2 พ.ย.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือนปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 121 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน คณะกรรมการของบริษัทร่วมลาออกเนื่องจากเกิด ข้อขัดแย้งกันในการบริหารงาน และบริษัทร่วมได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ QLT มีขาดทุนสุทธิ 128 ล้านบาทภายหลังเข้าลงทุนไม่ถึงปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้เผยแพร่ข้อมูลภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน QLT รวมถึงติดตามคำชี้แจงของบริษัท

โดยตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า จากงบการเงินงวด 6 เดือนปี 2566 รายงานผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน PAS (บริษัทถือหุ้น 49%) จำนวน 121 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด (PAS) ขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ ทำให้พนักงานบางส่วนฟ้องร้องไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและพนักงานได้หยุดปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาจ้างและฟ้องร้องบริษัทร่วมได้ รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทร่วมทั้ง 3 ท่านลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้งกันในการบริหารงานและ PAS หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว

อย่างไรก็ตาม QLT เข้าลงทุนใน PAS จำนวน 145 ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยได้แจ้งว่ามีราคายุติธรรมจำนวน 267-311 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจะทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายและเสริมสร้างการเติบโตของรายได้แก่บริษัท และราคาซื้อเหมาะสมเนื่องจากกำหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรม

สำหรับประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจง คือ ข้อมูลที่คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุมัติเข้าทำรายการนอกเหนือจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมพร้อมเหตุผลว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร มาตรการติดตามการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทร่วมที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ของบริษัทร่วม

รายการ มูลค่า

(ล้านบาท)

ข้อมูลในงบการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด (PAS) 121

(83% ของมูลค่าเงินลงทุน)

 

· จากงบการเงินงวด 6 เดือนปี 2566 รายงานผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน PAS (บริษัทถือหุ้น 49%) 121 ล้านบาท เนื่องจาก PAS ขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ ทำให้พนักงานบางส่วนฟ้องร้องไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและพนักงานได้หยุดปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาจ้างและฟ้องร้องบริษัทร่วมได้ รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทร่วมทั้ง 3 ท่านลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้งกันในการบริหารงานและ PAS หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว

· บริษัทเข้าลงทุนใน PAS จำนวน 145 ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยได้แจ้งว่ามีราคายุติธรรม 267 – 311 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจะทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายและเสริมสร้างการเติบโตของรายได้แก่บริษัท และราคาซื้อเหมาะสมเนื่องจากกำหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรม (รายละเอียดตามข่าว SETSMART วันที่ 2 สิงหาคม 2565)

ประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจง : ข้อมูลที่คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุมัติเข้าทำรายการนอกเหนือจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมพร้อมเหตุผลว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร มาตรการติดตามการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทร่วมที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ของบริษัทร่วม

Back to top button