VGI เฮ! ศาลฯ สั่งเพิกถอนข้อพิพาท รอดจ่าย “ดีเอ็มฯ” 580 ล้านบาท

VGI เผยศาลฎีกามีคําพิพากษาเห็นพ้องตามคําพิพากษาของศาลแพ่งให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทปมผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชําระค่าเสียหายดังกล่าว มูลค่า 580 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5%


บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ดีเอ็มฯ) (เดิมชื่อ “บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากัด”) ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จํากัด (ดีไลท์ฯ) ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของดีเอ็มฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ (สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ)

โดยดีเอ็มฯ ไม่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ต่อดีเอ็มฯ โดยให้บริษัทฯ ชําระค่าเสียหายให้แก่ดีเอ็มฯ เป็นเงินจำนวน 579,411,812.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่เสนอข้อพิพาท (วันที่ 25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชําระเสร็จนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นคําร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.1841/2563 ในขณะที่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคําร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2269/2563 ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รวมคำร้องทั้งสองเข้าพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาเห็นพ้องตามคําพิพากษาของศาลแพ่งให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชําระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ซึ่งมีผลให้คดีถึงที่สุด

Back to top button