PSH ควัก 224 ล้าน ร่วมทุน “เค.พี.เอ็น. ซีเนียร์ ฮอสปิตัล” ลุยธุรกิจดูแลผู้สูงวัย

PSH ควัก 224 ล้าน ร่วมทุน "เค.พี.เอ็น. ซีเนียร์ ฮอสปิตัล" ลุยธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงวัย ตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็น ซีเนียร์ เดสติเนชัน


บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัท อินโน สเปราท์ เวนเจอร์ส จำกัด (ISV) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดผ่าน บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เค.พี.เอ็น. ซีเนียร์ ฮอสปิตัล จำกัด (KPNH) เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงวัย โดยตั้งเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็น ซีเนียร์ เดสติเนชัน (Senior Destination)

สำหรับการลงทุนดังกล่าวของ ISV ประกอบด้วย 1. การลงนามในสัญญาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ KPNH มูลค่า 174,598,962 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KPNH และ 2. การลงนามในสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) ระหว่าง ISV ในฐานะผู้ให้กู้ และ KPNH ในฐานะผู้กู้เพื่อให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยจะมีการแปลงเงินกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของ KPNH เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งภายหลังการแปลงเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ ISV จะถือหุ้นใน KPNH รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KPNH

โดย KPNH เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งมีบริการที่ตอบโจทย์ ทั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายใต้แบรนด์ Chersery Home ที่เป็นจุดแข็งเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ฟื้นฟูได้เร็ว รวมถึงผู้มีปัญหาหลังผ่าตัดซับซ้อน การให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่บ้าน และการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงวัย บริษัทฯจึงคาดว่าการลงทุนดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมระหว่างกัน

Back to top button