ก.ล.ต. ยังไม่อนุมัติตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF ในไทย

ก.ล.ต. เผยยังไม่มีนโยบายอนุมัติจัดตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF ในประเทศไทย ตามที่สหรัฐได้อนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ระบุพร้อมติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเพราะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (16 ม.ค. 67) สำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากกรณีหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต สหรัฐฯ) ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวม “Spot Bitcoin ETF” และอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ขณะที่มีผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของไทยบางแห่งได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทุนออกไปลงทุน Spot Bitcoin ETF โดยตรงนั้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. แจ้งว่าได้ติดตามพัฒนาการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และยังไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้มี “Spot Bitcoin ETF” ในประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาการระบุถึงประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนในบิทคอยน์ในกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงประโยชน์ของการดูแลการเก็บรักษาบิทคอยน์ในกองทุนรวม ETF ที่ได้มีการกำกับจาก ก.ล.ต สหรัฐฯ นั้น

ขณะที่ประเทศไทยภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 60 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล) ผู้ลงทุนไทยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการซื้อขายกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขายฯ) ที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนเพื่อให้การซื้อขายเป็นธรรมและโปร่งใส

โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 9 ราย ซึ่งให้บริการการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีภายใต้ “listing rule” ของศูนย์ซื้อขายผ่านความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อีกด้วย (บิทคอยน์เป็น 1 ในสกุลของคริปโทเคอร์เรนซีที่มีการซื้อขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว) รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน อาทิ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ทั้งนี้ต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) และกุญแจ (cryptographic key) เพื่อให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย

ขณะที่สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ บล. สามารถให้บริการลูกค้ารายย่อยไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกเสนอขายในประเทศไทยได้จากการที่ “Spot Bitcoin ETF” รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงคริปโทเคอร์เรนซี อาทิ Depositary Receipt (DR) เป็นหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถออกเสนอขายในประเทศไทยได้

ดังนั้น จึงเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่ บล. สามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศลงทุนโดยตรงได้ รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บลจ. ซึ่งก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กองทุนรวมไปลงทุนตรงใน “Spot Bitcoin ETF” ได้โดยตรงเช่นกัน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนในการได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม และเห็นว่าพัฒนาการของ “Spot Bitcoin ETF” ในต่างประเทศยังอยู่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงอาจยังไม่ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอติดตามพัฒนาการ การกำกับดูแล รวมถึงการดำเนินการในด้านต่างๆ ให้มั่นใจเพียงพอถึงมาตรการคุ้มครองดูแลผู้ลงทุน เพื่อพัฒนาแนวทางการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลต่อไป

Back to top button