BAFS เข้าลงทุน “โรงไฟฟ้าขยะ” 9.9 MW มูลค่า 2.3 พันล้าน

BAFS เข้าลงทุนในโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี กำลังผลิต 9.9 เมกฯ มูลค่าโครงการ 2.3 พันล้านบาท


หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ขอเรียนแจ้งว่า บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ซันเดย์ จำกัด (FS) บริษัทย่อยของ บริษัท บาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (BC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บาฟส์ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ มีมูลค่าโครงการ 2,283.4 ล้านบาท โดย FS เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑก์ การได้มาและจำ หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Back to top button