BANPU ตั้ง “สินนท์ ว่องกุศลกิจ” นั่งเก้าอี้ CEO มีผล 2 เม.ย.นี้

BANPU ได้มีมติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นางสมฤดี ชัยมงคล มีผลวันที่ 2 เม.ย.67


บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2024 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 – 16:00 น. ได้มีมติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นางสมฤดี ชัยมงคล โดยให้มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 (หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567) เป็นต้นไป

 

Back to top button