ผู้ถือหุ้นกู้ PROEN ไฟเขียวยืดอายุ 2 ปี เพิ่มดอกเบี้ยเป็น 7%

PROEN แจงที่ประชุม “ผู้ถือหุ้นกู้” อนุมัติยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอีก 2 ปี และชำระคืนเงินต้นบางส่วน พร้อมทั้งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด รวมถึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจาก 6.50% เป็น 7% ต่อ


 นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 30 มีนาคม 2567 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 อนุมัติให้ขยายไปอีก 2 ปี พร้อมเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจาก 6.50% เป็น 7.00%

ทั้งนี้ บริษัทใช้เงินตามวัตถุประสงค์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เตรียมเปิดศูนย์ข้อมูล “Intetnet Data Center” แห่งใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม 2567  อีกทั้ง มั่นใจจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และให้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมเตรียมปรับแผนธุรกิจหาพันธมิตรธุรกิจในรูปแบบร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ได้มีมติอนุมัติใน 2 วาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1.การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี

2.การชำระคืนเงินต้นบางส่วน

3.การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

โดยทั้ง 2 มติมีคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นกู้เห็นด้วย ถึงร้อยละ 99.58 ขึ้นไป แสดงถึงความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการชำระคืนตามที่ผู้บริหารนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกำกับกิจการที่ดี และปัจจุบันมีความสำเร็จไปแล้วไม่น้อยกว่า 90% จะสามารถสร้างเสร็จได้ตามแผนที่วางไว้ โดยศูนย์ข้อมูล มีพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตร มีศักยภาพในการรองรับตู้ (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ตู้ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีมาตรฐานของ Data Center ในระดับ Tier III  สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2567 นี้เป็นต้นไป

Back to top button