“นิด้าโพล” ชี้ปชช.เปิดโอกาส “รัฐบาล” ใช้งบปี 67 ก่อนฝ่ายค้านซักฟอก

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ "ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า" ส่วนใหญ่เห็นด้วย "อภิปรายไม่ลงมติ" พบว่าควรให้โอกาสรัฐบาลใช้งบปี 2567 ก่อนอยู่ที่ 32.75%


ผู้สื่อข่าวรายงาน (17 มี.ค.67) ว่าศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฝ่ายค้าน จริงหรือเปล่า?”

โดยเมื่อถามความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบว่า

อันดับ 1 กลุ่มตัวอย่าง 32.75% ระบุว่า ควรให้โอกาสรัฐบาลได้บริหารงบประมาณปี 2567 ก่อน

อันดับ 2 กลุ่มตัวอย่าง 23.74% ระบุว่า รัฐบาลเพิ่งบริหารประเทศแค่ 6 เดือน จึงยังไม่ถึงเวลาขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล

อันดับ 3 กลุ่มตัวอย่าง 23.51% ระบุว่า ฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลใด ๆ ในเชิงลึกพอที่จะล้มรัฐบาลได้

อันดับ 4 กลุ่มตัวอย่าง 11.91% ระบุว่า ฝ่ายค้านเกี้ยเซี้ย (ประนีประนอม) กับรัฐบาล

อันดับ 5 กลุ่มตัวอย่าง 5.42% ระบุว่า ฝ่ายค้านอยากร่วมรัฐบาล

ด้านความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมติของฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 38.09% ระบุว่า เห็นด้วยกับมติของฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ รองลงมา 28.24% ระบุว่า ฝ่ายค้านไม่ควรขอเปิดอภิปายใด ๆ ในเวลานี้ ขณะที่ 26.72% ระบุว่า ฝ่ายค้านควรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลมากกว่า

สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 36.49% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา 28.39% ระบุว่า พอใจมาก ขณะที่ 20.84% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ส่วนอีก 10.84% ระบุว่า ไม่พอใจเลย เมื่อถามความความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการบุกทำเนียบรัฐบาลของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา เพื่อทวงถามร่างกฎหมายที่ค้างจากฝ่ายบริหาร พบว่า

อันดับ 1 กลุ่มตัวอย่าง 27.25% ระบุว่า เห็นด้วยกับการทวงถาม แต่ไม่ควรบุกทำเนียบรัฐบาล

อันดับ 2 กลุ่มตัวอย่าง 25.19% ระบุว่า เห็นด้วยกับการบุกทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถาม

อันดับ 3 กลุ่มตัวอย่าง 22.06% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยทั้งการทวงถามและบุกทำเนียบรัฐบาล

อันดับ 4 กลุ่มตัวอย่าง 12.44% ระบุว่า ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน

อันดับ 5 กลุ่มตัวอย่าง 9.92% ระบุว่า เป็นเรื่องสมควรแล้วในการติดตามตรวจสอบโดยชอบและเป็นสิ่งที่พึงกระทำ

อันดับ 6 กลุ่มตัวอย่าง 8.85% ระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท

อันดับ 7 กลุ่มตัวอย่าง 8.63% ระบุว่า เป็นการก้าวล่วงอำนาจและไม่ให้เกียรติฝ่ายบริหาร

อันดับ 8 กลุ่มตัวอย่าง 6.03% ระบุว่า แค่ต้องการให้เป็นข่าว

อันดับ 9 กลุ่มตัวอย่าง 3.36% ระบุว่า เป็นการทำตามขั้นตอนของทางราชการ

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567

Back to top button