NEWS เข้าซื้อ “ซุปเปอร์เทรดเดอร์ฯ” ถือ 100% เสริม Synergy ธุรกิจอนาคต

บอร์ด NEWS เข้าซื้อหุ้น “ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค” ถือสัดส่วน 100% จำนวน 108,409 หุ้น วงเงิน 1,059 ล้านบาท หวังพัฒนา Synergy และความรู้คู่การลงทุน สู่ธุรกิจที่แข็งแกร่ง


นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) โดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นเดิม, การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด หรือ ST จำนวนไม่เกิน 108,409 หุ้น ราคา 9,777 บาท/หุ้น รวมมูลค่า 1,059,914,793 บาท หรือคิดเป็น 100.00% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด, 2.นิติบุคคล Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) โดยมี นายยศวีย์ วัฒนะธีระกิจจา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ 3.นายสุภชัย สถิตย์วิมล

โดย ST ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์รวมถึงออฟไลน์ (Investment Academy) ซึ่งมีเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้

อีกทั้ง เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาคอยดูแล ให้คำแนะนำให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคคลโดยทั่วไป

ด้านนายกฤษฎา กล่าวว่า บริษัทมองว่า Super Trader จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของวงการการลงทุนไทย เนื่องจากการลงทุนเป็นความรู้ที่ผู้คนควรให้สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้คนสามารถวางแผนการเงินของตนเองอีกด้วย ซึ่งบริษัทมองเห็นว่า ST จะมาช่วยเสริมด้าน Financial Literacy “ความรู้คู่การลงทุน” ให้ผู้ที่สนใจมีความรู้พื้นฐานการเงิน การออม การลงทุน และสามารถพัฒนา Skill ต่างๆ

รวมถึง สามารถบริหารจัดการเรื่องการลงทุนด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการได้มาของ ST จะสร้าง Synergy ที่ Impact ให้กับสังคมการเงินการลงทุน ด้วยบริษัทฯ มี บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ LIB เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทั้งคุณค่า และความรู้เรื่องการลงทุนอยู่แล้ว ST จะเข้ามาต่อยอดให้ความรู้กระจายสู่ทั้งช่องทางขององค์กร ตลอดจนแพลตฟอร์มได้อย่างทั่วถึง พร้อมกับฐานสมาชิกที่มีมากนับหมื่นราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญด้วยการชำระเงินสดมูลค่าไม่เกิน 359,969,586 บาท และการทำ Share Swap (แลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) มูลค่าไม่เกิน 699,945,207 บาท

ด้านการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 26,412,549,412 หน่วย

โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offerings) ในอัตราส่วน 4:1 (หุ้นสามัญเดิม : หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ) กำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 1 หุ้น พร้อมทั้งกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 0.012 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน คณะที่ประชุมฯ มีมติให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,565,019,764 บาท ซึ่งการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 117,407,070,112 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 275,882,366,584 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

สุดท้ายเนื่องจาก ST Holding มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิระ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแรกเริ่มของ Super Trader ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทฯเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นายกระทรวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท NEWS ด้วยมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 20 ปี

อนึ่ง ยังมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการสร้างคอร์ส Up-Skill การลงทุนรูปแบบต่างๆ ความสามารถของนายกระทรวงจะช่วยส่งเสริมให้ทีมบริหารของ NEWS มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ประกอบกับวิสัยทัศน์ “สร้างความรู้คู่การลงทุน” ที่ตรงกับ LIBERATOR มั่นใจว่าจะทำให้การดำเนินงานภาพรวมในอนาคตเป็นไปได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมกันในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

Back to top button