บอร์ด BYD ไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3.8 พันลบ. ลุยออกหุ้นสามัญ 758 ล้านหุ้น

BYD ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 3.8 พันล้าน ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 2.9 หมื่นล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 757 ล้านหุ้น


บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 27,511,712,220 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 25,251,838,540 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 451,974,736 หุ้น (Par 5 บาท) ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 451,974,736 หุ้น (Par 5 บาท) โดยเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ BYD ครั้งที่ 6 (BYD-W6) ซึ่งครบกำหนดอายุไปแล้ว

จากนั้นประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,787,775,780 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25,251,838,540 บาท เป็น 29,039,614,320 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 757,555,156 หุ้น (15% ของทุนจดทะเบียนเดิม)

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 3,737,973,508 เสียง และไม่เห็นด้วยจำนวน 33 เสียง

Back to top button