WHAUP ลงนามขายไฟ “กฟผ.-กฟภ.” 4 โครงการ “โซลาร์ฟาร์ม” 85.4 MW เริ่ม COD ปี 72-73

WHAUP ลงนามขายไฟ “กฟผ.-กฟภ.” 4 โครงการ “โซลาร์ฟาร์ม” กำลังผลิต 85.4 เมกะวัตต์ กำหนด COD ปี 72-73 หลังคว้า 5 โครงการโรงไฟฟ้าจาก “กกพ.” กำลังผลิตรวม 125.4 เมกะวัตต์


นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิติ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573

สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นั้น บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) จำนวนรวม 5 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 125.4 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (WHASL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ วัน จำกัด และบริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ ทู จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ WHASL ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ไปแล้วทั้งสิ้น 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 85.4 เมกะวัตต์

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย และโครงการดังกล่าวมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ระหว่างปี 2572-2573

Back to top button