PTTGC จับมือ WHAUP จัดสรรน้ำ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ใช้ในโรงงานมาบตาพุด

PTTGC ลงนามสัญญา WHAUP โครงการผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงปริมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อใช้ภายในโรงงานบริษัทฯในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ด้วยการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า พร้อมต่อยอดความยั่งยืนของธุรกิจ มูลค่า 1,500 ล้านบาท


นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ  PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทฯมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้สมดุล 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (ESG) และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (One Water Strategy)

โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาแหล่งน้ำปัจจุบันลงกว่าร้อยละ 50 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ ลดการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO)

สำหรับการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงระหว่าง PTTGC และ WHAUP ในครั้งนี้ มีปริมาณน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามสัญญา (Premium Clarified Water) 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งผลิตจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่กว่าร้อยละ 60 หรือ 2.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ส่งเสริมให้ PTTGC สามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตปีละ 352,000 ลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนบำบัดน้ำเสียและการหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม ถือเป็นการส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PTTGC ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำไปด้วยกัน

 นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และพลังงานชั้นนำในประเทศไทยอย่างครบวงจรมีกลยุทธ์หลักในการนำเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพื่อหาผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดการใช้พลังงาน การใช้น้ำ และลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุดเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยในวันนี้ WHAUP มีความยินดีที่ได้ลงนามสัญญาเพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) แก่โรงงาน GC จำนวน 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าสัญญากว่า 1,500 ล้านบาท โดยน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงนี้ WHAUP มีการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับคุณลักษณะน้ำอุตสาหกรรมที่ GC ต้องการโดยเฉพาะ เป็นผลให้เกิดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้น้ำ และลดการใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกด้วย โดยทาง WHAUP จะเริ่มส่งมอบการให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงเดือนกันยายน 2567

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงระหว่าง PTTGC และ WHAUP ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Reclaimed Water) นำกลับมาผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) อย่างต่อเนื่องของ WHAUP ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติให้น้อยลง และตอบสนองการหมุนเวียนทรัพยกรน้ำให้ถูกนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Back to top button