SAPPE ควัก 41 ล้าน ซื้อเครื่องเป่าขวด เตรียมติดตั้ง-ผลิตไตรมาส 1/68

SAPPE ควัก 41 ล้านบาท ซื้อเครื่องเป่าขวดขนาดลิตร คาดติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ-เริ่มเปิดดำเนินการผลิตได้ไตรมาส 1/68


นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/67 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.67 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการลงทุนในเครื่องเป่าขวดขนาดลิตร วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 41 ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุนในเครื่องเป่าขวดขนาดลิตร ได้รับการอนุมัติเพื่อให้มีความมั่นคงด้านบรรจุภัณฑ์เพียงพอรองรับคํา สั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและที่คาดการณ์ในอนาคต และเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยจะติดตั้งบนดินของโรงงานเดิม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ของบริษัท โดยคาดว่าการติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการผลิตได้ประมาณไตรมาส 1/68

ทั้งนี้การเข้าทไรายการในโครงการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกไกับตลาดทุน ที่ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทไรายการที่มีนัยสําคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ซึ่งรายการดังกล่าวมีมูลค่ารวม สูงสุดไม่เกิน 41ล้านบาท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.68 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของงบการเงินรวมที่ สอบทานแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม2567

โดยบริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดรายการได้มาเท่ากับร้อยละ 21.21 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 21.89 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่ขนาดรายการ มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ดังนั้น บริษัทจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการ เข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button