VGI เจอพิษ KEX ฉุดงบปี 67 ขาดทุนอ่วม 3.4 พันล้านบาท

VGI เปิดงบปี 67 ขาดทุนเพิ่ม 52 เท่าตัวเฉียด 3.4 พันล้านบาท หลังรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน KEX และส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจาก JMART


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 67 (สิ้นสุด 31 มี.ค.67) มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนี้

ทั้งนี้ ในปี 66/67 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายทั้งหมด 4,813 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากรายได้ของธุรกิจสื่อโฆษณาร้อยละ 44เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลร้อยละ 32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายร้อยละ 24 ลดลงจากร้อยละ 31 ซึ่งรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 23.10 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.70 และร้อยละ 8.50 ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงเล็กน้อย หรือลดลงร้อยละ 1.20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ด้านรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 66/67 อยู่ที่ 2,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราใช้สื่อโฆษณาในทุกประเภทสื่อ โดยปี 66/67 มีอัตราใช้อยู่ที่ร้อยละ 47.10 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.10 ในปีก่อนหน้า แม้ว่าบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 จากปีก่อนหน้า

ขณะที่รายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.50 จากปีก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 1,544 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการได้รับแรงหนุนจากแคมเปญการตลาดในปีที่ผ่านมาทำให้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานบัตรแรบบิทและอัตราการใช้การเติบโตอย่างมากของยอดการปล่อยสินเชื่อรวมถึงการออกจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก Digital Lab ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งรายได้ธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลและธุรกิจสื่อโฆษณา

ส่วนของรายได้ธุรกิจการจัดจำหน่ายมีจำนวน 1,163 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรผ่านการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง ณ สิ้นสุดปี 66/67 มีสัดส่วนของแบรนด์ตนเองที่ร้อยละ 21 จากร้อยละ 17 ในปี 65/66 อย่างไรก็ตาม รายได้จาก TURTLE เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากรายได้จากพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์และรายได้ของธุรกิจค้าปลีก โดยในปีที่ผ่านมามีการขยายสาขาของร้าน Turtle ทั้งหมด 19 ร้าน

โดยในปี 66/67 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นทั้งสิ้น 1,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากการปรับรูปแบบสินค้าโดยเน้นมาที่สินค้าของตนเองที่ให้กำไรขั้นต้นสูงกว่า นอกจากนี้ RCare ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณายิ่งไปกว่านั้นการขยายสาขาของร้าน Turtle นำมาสู่การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนบริการและขายลดลงร้อยละ 4.50 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 30.20 จากร้อยละ 27.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ส่วนรายได้อื่นลดลงร้อยละ 26.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 647 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.40 จากปีก่อนหน้าไปอยู่ที่ 2,522 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของ TURTLE และการขยายธุรกิจของ RCash และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำได้แก่ ค่าวิชาชีพทนายความ เป็นต้น แต่รายได้ค่อนข้างคงที่ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายได้ในปี 66/67 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 52.40 จากร้อยละ 41.60 ในปี 65/66

นอกจากนี้ยังมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ อันเกิดจากการบันทึกขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน KEX จำนวน 2,363 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 433 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 66/67 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนนี้มีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของ KEX และส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจาก JMART

Back to top button