“ก.ล.ต.” เตือนผู้ถือหุ้นกู้ “JKN” 7 รุ่น เข้าประชุมโหวตผู้ทำแผนฟื้นฟู 24 มิ.ย.นี้

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ JKN ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 24 มิ.ย.นี้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) พร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้บริหารของ JKN เป็นผู้บริหารชั่วคราว โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน ทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
  2. การเสนอชื่อผู้ทำแผน
  3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้
  4. การลงมติเลือกผู้ทำแผน
  5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ดำเนินการยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ตามวิธีการดังนี้

1) การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://reorg-service.led.go.th/index/

2) การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่กรมบังคับคดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/form/form.asp

ปัจจุบัน JKN มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 7 รุ่น** ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้ 1.หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN239A), 2. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN243A), 3.หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN246A), 4. หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN24OA), 5.หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN24NA), 6. หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (JKN252A) และ 7.หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (JKN255A)

โดยผู้ถือหุ้นกู้ JKN สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://uat.led.go.th/fastnews/infojkn.pdf หรือโทรสอบถามได้ที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2142-5201-13, 17-25 และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น

ทั้งนี้การยื่นหรือไม่ยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้ยื่น ฟ.19 ไว้หรือไม่ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

Back to top button