เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover-Short” สูงสุด ณ 10 มิ.ย.67

ข้อมูลสิ้นสุด 10 มิ.ย.67 TTB มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 568 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.58% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขณะที่ AWC มีมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 19 ล้านบาท ส่วน BANPU ถูก Short Sales สูงสุดจำนวน 140 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 10 มิ.ย.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 440 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 568,063,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.58% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 546,533,893 หุ้น หรือคิดเป็น 1.71% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จำนวน 280,732,371 หุ้น หรือคิดเป็น 1.37% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จำนวน 250,771,047 หุ้น หรือคิดเป็น 1.64% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 244,377,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1.42% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 2 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงเกิน 5 ล้านหุ้น ได้แก่

1.AWC จำนวน 5,370,200 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 3.54 บาท คิดเป็นมูลค่า 19,010,508 บาท

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จำนวน 5,159,700 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 5.45 บาท คิดเป็นมูลค่า 28,120,365 บาท

ขณะเดียวกันพบ 1 อันดับถูก Short Sales เพิ่มขึ้นสูงเกิน 20 ล้านหุ้น ได้แก่

1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU จำนวน 28,940,200 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 4.84 บาท คิดเป็นมูลค่า 140,070,568 บาท

Back to top button