ด่วน! ”ไลท์เน็ท“ ยกเลิกเพิ่มทุน “SABUY” เฝ้าระวังราคาวันนี้ผันผวนหนัก

ด่วน! ”ไลท์เน็ท“ ยกเลิกเพิ่มทุน SABUY เหตุภาวะตลาดผันผวนกระทบราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง พร้อมย้ำบริษัทฯและ Lightnet ยังมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป และจะสนับสนุนให้ SABUY กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว


นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัท SABUY ได้มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 1,300 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายมูลค่าหุ้นละ 2.30 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) และครั้งที่ 5 (SABUY-W5) รวมจำนวน 1,210 ล้านหน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ SABUY 034/2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ตลอดจนสิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“แผนการเพิ่มทุนเดิม”)

ดังนั้นจากการที่ภาวะตลาดปัจจุบันมีความผันผวนซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระทบต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัดได้มีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าตามแผนการเพิ่มทุนเดิมได้

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบุคคลในวงจำกัดซึ่งได้แก่ Lightnet Pte. Ltd. (“Lightnet”) และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ รวมถึง Hiwell Global Co., Ltd. ว่า บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าลงทุนตามแผนการเพิ่มทุนเดิม เนื่องจากความผันผวนของภาวะตลาดซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระทบต่อความเหมาะสมของราคาในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลในวงจำกัดแต่ละราย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิม รวมถึงยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

อีกทั้งบริษัทฯ และ Lightnet ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป เนื่องจาก Lightnet ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ และ Ecosystem ของ SABUY และมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ SABUY กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทฯต่อไป โดยหากมีความชัดเจนหรือความคืบหน้าประการใด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้านราคาหุ้น SABUY ปิดวานนี้(18 มิ.ย.67) อยู่ที่ระดับ 0.91 บาท ลบ 0.04 บาท หรือลดลง 4.21% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 59.87 ล้านบาท

Back to top button