ATP30 เพิ่มทุน 65 ล้านหุ้น ขาย PP ให้ “โตโยต้าทูโชไทยโฮลดิ้งส์” ต่อยอด Smart Mobility

ATP30 เพิ่มทุน 65 ล้านหุ้นขาย PP ให้ "โตโยต้าทูโชไทยโฮลดิ้งส์" เข้าถือหุ้น 9.53% ลุยพัฒนายกระดับบริการ Smart Mobility จ่อชงผู้ถือหุ้น 24 ก.พ.นี้


บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (20 ม.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170.58 ล้านบาท จากเดิม 154.33 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 65 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) คือ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ที่ราคาหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64.35 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ TTTH เข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 9.53%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ขณะที่ยังเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ อีกทั้ง TTTH มีเครือข่ายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 24 ก.พ.64

โดย นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ATP30 ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50  บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท ซึ่งการถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.53% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งการชำระในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ปี 2564

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 19 ม.ค. 2564 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH)  ในครั้งนี้ เพื่อเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถ Model Smart Mobility รวมถึงเครือข่ายในการขยายตลาด และความชำนาญในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

 “TTTH เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่งคงและศักยภาพในด้านการลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งมีเครือข่ายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ATP30 ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งการเข้ามาถือหุ้นของ TTTH จะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายแผนธุรกิจ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต เพื่อการเพิ่มรายได้ค่าบริการในอนาคต และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจอันดีต่อกัน” นายปิยะ กล่าว

Back to top button