DDD ตั้ง “นันทวรรณ สุวรรณเดช” นั่งเก้าอี้ CEO แทน “สราวุฒิ” เริ่มวันนี้


บริษัท ดูเดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1.มีมติรับทราบการลาออกของ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ จากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยยังคงดำรงตำแหน่งจนครบวาระปี 2563 และกำหนดให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

2.มีมติแต่งตั้ง นายวศิน ปริธัญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายกฤช ฟอลเล็ต ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3.มีมติแต่งตั้ง นายวศิน ปริธัญ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

4.มีมติแต่งตั้ง นายณัฏฐะวุฒิเครือประดับ กรรมการอิสระ ดำรงตำ แหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่2 กุมภาพันธ์ 2564เป็นต้นไป

5.มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

อนึ่งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee)

Back to top button