ผู้ถือหุ้น SPG จ่อทำเทนเดอร์ฯ หุ้นละ 23 บ. ก่อนเพิกถอนจากตลาดฯ


บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 มี.ค.2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจากนางอรศรี ทิพยบุญทอง และกลุ่มบุคคลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมกันจำนวน 314,672,890 หุ้น หรือ คิดเป็น 91.21% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 1.ลดภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2.ลดกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทต้องปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยราคาสูงสุดเป็นมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งมีมูลค่าหุ้น 23 บาทต่อหุ้น

Back to top button