SIMAT ส่งมอบงานล่าช้า-ต้นทุนพุ่ง กดปี 63 กำไรลด 41% เหลือ 40 ลบ.


บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากธุรกิจโครงการภาครัฐมีผลขาดทุนจากที่เคยมีกําไรจํานวนมากในปีก่อนเนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบงานระยะที่ 1 และต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากประมาณการในปีก่อน แม้ว่าธุรกิจซิลค์สกรีนและเลเบลพริ้นติ้งจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม จึงทําให้ภาพรวมของผลประกอบการลดลง

Back to top button