TKN รายได้ลดฉุดกำไรปี 63 เหลือ 243 ลบ. เคาะปันผล 0.10 บ.XD 15 มี.ค.64


บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯมีรายได้จากการขายไตรมาสที่ 4 จำนวน 882.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.7 จากไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 9.8 จากไตรมาส 3/2563) และมีรายได้จากการขายปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3,983.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.4 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของรายได้จากการขายในประเทศ และมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าหรือห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนดในหลายประเทศ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย จีน และ สหรัฐอเมริกา

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาสที่ 4 จำนวน 82.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จาก ไตรมาส 3/2563) และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 รวมทั้งสิ้น 299.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

โดยมีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทนายและการดำเนินคดีที่ประเทศจีน 18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายปิดสาขาเถ้าแก่น้อยแลนด์ 18 สาขา กว่า 12 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63 เป็นเงินสด 0.10 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 15 มี.ค.64 และกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 7 พ.ค. 64

Back to top button