TMB ตั้ง “พลเอกอภินันท์ คำเพราะ” นั่งกรรมการ มีผลทันที


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง พลเอกอภินันท์ คำเพราะ เป็นกรรมการธนาคาร แทน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ลาออก โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

Back to top button