ตลท.แขวนป้าย SP-NP หุ้น APEX เข้าข่ายถูกเพิกถอน-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบปี 63


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX เริ่มตั้งแต่วันนี้ (16 มี.ค.2564) เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัท เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 16 มี.ค.2564 และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 17 มี.ค.2564 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ อีกทั้ง APEX เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว

Back to top button