JTS แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญ ดันราคาหุ้นเฉียดซิลลิ่ง!


บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือ JTS เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

โดยบริษัทชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ขณะที่บริษัทไม่มีข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวหรือสารสนเทศต่อ ตลท. เกี่ยวกับมติการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ที่อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชมุ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัส เทล เน็ทเวิร์ค จํากัด จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันเท่านั้น

ทั้งนี้ราคาหุ้น JTS ปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 9.90 บาท ปรับตัวขึ้น 2.20 บาท หรือ 28.57% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 117.82 ล้านบาท

Back to top button