“ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ” ผ่องขายหุ้น DOD เหลือถือ 38%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD โดย นายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 2.353% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 38.0243% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ 165,547,300 40.38
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,160,588 5.65
3. นาย ดนุพล ชิลลี่ 19,976,800 4.87
4. นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา 7,634,700 1.86
5. นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ 5,582,000 1.36

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2564)

 

Back to top button