GLOCON ขายทิ้งหุ้น “ไทยเฟลคซิเบิลแพค” รับเงิน 112 ลบ. เสริมสภาพคล่อง!


บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON  ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จํากัด (TFP) ซึ่งมีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท

โดยที่บริษัทฯ มีการถือหุ้นอยู่จํานวน 90,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.69 จากจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดราคาขายหุ้นละ 1,243.66 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 112,800,000 บาท โดยบริษัทฯ จะดําเนินการการขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นคือ นายอธิพล ตีระสงกรานต์ และครอบครัว โดยปัจจุบันบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ถือหุ้นในบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จํากัด อยู่จํานวน 40,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25

สำหรับวัตถุประสงค์สําคัญของการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ TFP ในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากผลการดําเนินของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เนื่องจาก TFP ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทบริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จํากัด ซึ่งเป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอด และเพื่อให้บริษัทฯ นําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ TFP จํานวน 112,800,000 บาท มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน TFP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับชําระด้วยเช็ค โดยชําระในวันทําสัญญาจํานวน
12,800,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือ 100,000,000 บาท  ในวันส่งมอบตราสารการโอนหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันทําสัญญา

ขณะที่ ที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกของนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ จากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่ นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท ให้รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

Back to top button