“ณัฏฐ์ ทรงเมตตา” ขายหุ้น ACE เหลือถือต่ำกว่า 15%

“ณัฏฐ์ ทรงเมตตา” ขายหุ้น ACE ออก 0.1965% เหลือถือ 14.8614%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท  แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE โดย นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1965% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.8614% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้จากภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค.2564 พบว่า  นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ของ ACE โดยถือหุ้นทั้งหมด 1,682,596,880 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 16.53%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,088,884,200 20.53
3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,820,563,120 17.89
4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,682,596,880 16.53
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 363,451,540 3.57

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2564)

Back to top button