TEAMG ปิดเช้าพุ่ง 9% ประกาศคว้างานใหม่ 5 โครงการ เฉียด 200 ลบ.

ราคาหุ้น TEAMG ปิดตลาดภาคเช้าพุ่ง 9% ประกาศคว้างานใหม่ 5 โครงการ เฉียด 200 ลบ.


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจฟเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งการลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 มูลค่ารวมของงานข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินประมาณ 197 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้ว่าจ้าง

2.สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติโดยกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ว่าจ้าง

3.สัญญาจ้างออกแบบงานจ้างออกแบบโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด(บริษัทย่อยของบริษัท) โดยการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ว่าจ้าง

4.สัญญาจ้างที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจัดทำแบบแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานทางหลวง โดยบริษัท และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัท)โดยกรมทางหลวง เป็นผู้ว่าจ้าง

5.สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประปานครหลวง เป็นผู้ว่าจ้าง

ด้านราคาหุ้นปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 2.46 บาท ปรับตัวขึ้น 0.20 บาท หรือ 8.85% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 76.54 ล้านบาท

Back to top button