“ซีอีโอ” SA ขายหุ้นออกเกือบ 2.7% เหลือถือ 43%

"ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ" CEO และผถห.ใหญ่ SA แบ่งขายหุ้นออกเกือบ 2.7% เหลือถือ 43%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA โดย นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SA ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 42.9773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ 507,712,000 45.68
2. นาย อุทร ภูษิตกาญจนา 142,291,400 12.80
3. นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ 124,500,000 11.20
4. นาย กมล โอภาสกิตติ 118,686,500 10.68
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,097,037 4.06

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/04/2564)

Back to top button