TTA แต่งตั้ง “คทารัฐ สุขแสวง” นั่งเก้าอี้ CFO มีผลวันนี้

TTA แต่งตั้ง “คทารัฐ สุขแสวง” นั่งเก้าอี้ "ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน" หรือ CFO


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA  เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสานสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัทแต่งตั้ง นายคทารัฐ สุขแสวง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แต่งตั้งวันที่ 1 มิ.ย.2564

Back to top button