สมุทรสาครสั่งปิด ตลาดกลางกุ้ง-หอพักศรีเมือง ต่อถึง 15 ก.พ. ปรับพื้นที่ครั้งใหญ่ สกัดโควิด

สมุทรสาครสั่งปิด “ตลาดกลางกุ้ง-หอพักศรีเมือง” ต่อถึง 15 ก.พ. ปรับพื้นที่ครั้งใหญ่ สกัดโควิด


นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในคำสั่งให้ปิดตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 -15 ก.พ. จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกจากพื้นที่ และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งหากให้ดำเนินการซื้อขาย และการทำการใดๆ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ ในขณะนี้อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นอีก

โดยภายหลังจากมีการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครแล้วจะต้องทำการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และจำนวนห้องพักตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ้ำอีก เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา

ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Back to top button