ด่วน! ศาลชี้ “รัฐสภา” มีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องทำประชามติก่อน 2 รอบ

ด่วน! ศาลชี้ “รัฐสภา” มีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องทำประชามติก่อน 2 รอบ


ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชา มติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง

สืบเนื่องจากประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1)

หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ได้มีการพิจารณาญัตติด่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.และนายสมชาย แสวงการ ส.ว.เสนอให้มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ผลการลงมติที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามญัตติดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 ประธานรัฐสภาจึงส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

Back to top button