ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ยื่นขอ – เอกสาร “ไฟลิ่ง” พร้อมรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 เม.ย.64


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing และเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนในรูปแบบ paperless โดยกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อ ก.ล.ต. ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กรรมการใช้ digital signature ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบ filing หรือจะลงนามในเอกสารที่พิมพ์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามวิธีการเดิมก็ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ปัจจุบันผู้เสนอขายหุ้นและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ paperless ได้ตั้งแต่ปี 2559 โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing สำหรับการเสนอขายตราสารทุนประเภทอื่นเปลี่ยนจากการยื่นในรูปแบบ “เอกสารสิ่งพิมพ์” เป็นแบบ “อิเล็กทรอนิกส์” ต่อไป

Back to top button