ครม.ผ่านร่าง MOU ค้าข้าว ไทย-อินโดฯ 1 ล้านตันต่อปี เพิ่มโอกาสส่งออก


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 มี.ค.64) มีมติอนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการค้าข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเป็นโอกาสให้รัฐบาลอินโดนีเซียพิจารณานำเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ

สืบเนื่องจากเมื่อปี 49 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ทำ MOU ว่าด้วยการค้าข้าวกับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะขายข้าวขาว 15-25% ในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยฝ่ายไทยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนฝ่ายอินโดนีเซียมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ Perum Bulog เป็นผู้ดำเนินการ

MOU ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ระหว่างปี 50-54 และได้มีการต่ออายุ MOU มาแล้ว 1 ครั้ง โดยขยายผลบังคับใช้ในช่วงปี 55-59 และต่อมาเมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้แจ้งความประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ ขอต่ออายุ MOU การค้าข้าวฉบับเดิม ที่หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 59 เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีความต้องการที่จะสำรองข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ

สำหรับร่าง MOU ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเหมือนกับฉบับเดิม โดยกระทรวงพาณิชย์ ตกลงที่จะขายข้าวไทย ซึ่งเป็นข้าวขาว 15-25% ให้แก่กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก โดยกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ Perum Bulog เป็นผู้ดำเนินการ

หากเกิดกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหาข้อยุติโดยการหารือและเจรจาอย่างฉันมิตร และเมื่อมีการลงนาม MOU แล้ว จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ลงนาม ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา กรมการค้าระหว่างประเทศได้ทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับรัฐวิสาหกิจ Perum Bulog ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้ MOU ฉบับเดิม ที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อปี 59 รวมทั้งสิ้น 4 สัญญา มีปริมาณข้าวรวม 925,000 ตัน

Back to top button