TEAMG โรดโชว์ จังหวัดอุบลราชธานี

TEAMG โรดโชว์ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้


นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 4จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) พร้อมด้วย นายอำนาจ พรหมสูตร (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษา และนายธงชัย มันตภาณีวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจภาครัฐ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ร่วมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button