TTB ร่วมผลักดัน “สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน” ตามแนวทาง Sustainable Banking

TTB ร่วม ผลักดัน “สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Banking


ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB โดย นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ร่วมกับ บริษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ในเครือธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สนับสนุนเงินกู้เพื่อความยั่งยืน จำนวน 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ (PSL) หนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยสัญญาเงินกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันการเงิน  ได้แก่ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ TTB เพื่อร่วมสนับสนุนเงินทุนให้แก่ PSL นำไปใช้บริหารจัดการการเดินเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ และขนส่งสินค้า 1 ลำ ที่มีระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำจืดจากแหล่งบนบกที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคบนเรือ ครอบคลุมเส้นทางขนส่งหลักในเอเชียใต้

ทั้งนี้ TTB ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้ความสนับสนุน และขับเคลื่อนธุรกิจด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแนวทาง Sustainable Banking การธนาคารเพื่อความยั่งยืน ที่มุ้งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว หวังช่วยให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมเคียงข้างเพื่อช่วยขับเคลื่อนการลงทุนให้กับลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button