TNR เซ็น MOU มหาวิทยาลัยแม่โจ้รุกธุรกิจ “กัญชง”

TNR ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” รองรับการรุกธุรกิจด้านกัญชงครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ


นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย TNR ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม รองรับการรุกธุรกิจด้านกัญชงครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตั้งแต่การเพาะปลูก จัดตั้งโรงงานสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง เบื้องต้นเตรียมนำสายพันธุ์กัญชงจากต่างประเทศที่นำเข้ามาอย่างถูกต้อง ทดสอบเพื่อศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในประเทศ ให้ได้สารสำคัญที่มีปริมาณและคุณภาพในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของโรงงานสกัด

พร้อมทั้งตกลงที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้ ประสบการณ์ อบรมสัมมนา ดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกัญชง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Back to top button