TWPC ร่วมเสวนา “UN FOOD SYSTEMS SUMMIT 2021”

TWPC ร่วมเสวนา "UN FOOD SYSTEMS SUMMIT 2021" ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ตอกย้ำการเป็นผู้นำความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงมือผู้บริโภค


นางสาวรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่า ไทยวาดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืนหลัก คือ “การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากไร่ไปสู่ผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf)” ภายใต้ความยั่งยืนของธุรกิจ 4 เสาหลักหรือ F4 โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร ตั้งแต่ F1: Farm การพัฒนาเกษตรกร, F2: Factory โรงงานสีเขียว / zero waste และการพัฒนาชุมชน, F3: Family การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทยวา และ F4: Food การวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

“ไทยวาอยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDGs) ทั้ง 17 ข้อให้บรรลุตามเป้าหมายภายในปี 2030 และร่วมพัฒนาระบบอาหารไปสู่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อภาพตามหลักโภชณาการ ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร” นางสาวรตินันทน์ กล่าว

สำหรับการเสวนาในการประชุม UN FOOD SYSTEMS SUMMIT 2021 ครั้งนี้ จัดโดย UN Global Compact Network Thailand เป็นการรวมสุดยอดภาครัฐบาลและภาคเอกชนของไทย ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป ที่เห็นถึงความสำคัญของระบบอาหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มาระดมความคิดในการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวทางของการประชุมสุดยอดด้านระบบอาหารของสหประชาชาติ (UN Food Systems Summit 2021) พร้อมผนึกกำลัง ปรับเป้าหมายทางธุรกิจ และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

Back to top button