CPF ผนึกกำลังพนักงาน-ผู้บริหาร ต่อต้านคอร์รัปชัน

CPF ผนึกกำลังพนักงาน-ผู้บริหาร ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ CPF โดย นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้บริหาร  ตลอดจน พนักงานCPF ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยในปีนี้ ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังผ่านระบบออนไลน์ ตามวิถี New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อร่วมแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของเอกชน โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคบเด็กสร้างชาติสร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชัน ด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นเป้าหมายหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งการลดปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้เราทุกคนไปถึงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยพลังความรู้และความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมไอเดียใหม่ๆ ในการพลิกเกม ต้านโกง ร่วมพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน

Back to top button