ผู้ถือหุ้น UPA ไฟเขียวเพิ่มทุน หนุนกระแสเงินสดแกร่ง

UPA จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นไฟเขียวแผนเพิ่มทุน หนุนกระแสเงินสดเพิ่ม – ฐานะการเงินแข็งแกร่ง


นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมได้อนุมัติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ

โดยมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 5,026.06 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท ในอัตราส่วน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 17 -21 มกราคม 2565 ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ช่วยให้ฐานะการเงินมั่นคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 

 

Back to top button