BCPG จัดกิจกรรม “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ปลูกฝังเยาวชนร่วมลดภาวะโลกร้อน 

BCPG จัดกิจกรรม “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้กับน้องๆ โรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์ หวังปลูกฝังเยาวชนร่วมลดภาวะโลกร้อน 


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้กับน้องๆ โรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความเข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมี นางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร BCPG และ นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหนึ่งในคณะทูตตาวิเศษรุ่นแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์

Back to top button