CPF เลิกใช้ถ่านหินปี 65 เดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ขับเคลื่อนสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ

CPF ยกเลิกใช้ถ่านหินปี 65 เดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ขับเคลื่อนสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 68 เทียบกับปี 58  


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ยกเลิกใช้ถ่านหินในปี 2565 สำหรับกิจการในประเทศไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 70,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  มุ่งมั่นใช้เชื้อเพลิงสะอาด ทั้งจากพลังงานชีวมวล (Biomass)  พลังงานชีวภาพ (Biogas) ในกระบวนการผลิต พร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ และของเสีย  ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างฐานการผลิตอาหารมั่นคงและการบริโภคอย่างยั่งยืน

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักวิศวกรรมกลาง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ และของเสีย CPF กล่าวว่า  บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “CPF Coal Free 2022” มีเป้าหมายยกเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทั้งหมด สำหรับกิจการในประเทศไทย ในปี 2565  และทดแทนด้วยพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 70,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  โดยปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของบริษัทฯทั้งหมด 12 แห่ง ได้ยกเลิกการใช้ถ่านหิน โดยใช้พลังงานชีวมวลทดแทนถ่านหินในการผลิตไอน้ำแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในโรงงานอาหารสัตว์น้ำ 2 แห่ง และโรงงานแปรสภาพขนเป็ด-ไก่ท้ายบ้าน 1 แห่ง คาดว่าโดยภาพรวมจะสามารถยกเลิกการใช้ถ่านหินได้ตามเป้าหมาย ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้

ซีพีเอฟ เดินหน้าธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  ซึ่งการหยุดใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน  จะช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูแลสิ่งแวดล้อม บรรเทาผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน  สู่เป้าหมายองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์   สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)” นายพีรพงศ์ กล่าว 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มีเป้าหมายขับเคลื่อนสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ  (Low-carbon Organization)  กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 ภายใต้กลไกสำคัญ คือ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของพลังงานชีวมวล  พลังงานชีวภาพ  และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบัน มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 26% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยปี  2565  บริษัทฯ เดินหน้าส่งเสริมโครงการฟาร์มและโรงงานต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน  อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์  โดยปัจจุบันดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) บนหลังคาโรงงานและอาคารสำนักงานไปแล้ว  23  แห่ง โซลาร์ ฟาร์ม 4 แห่ง และโซลาร์ลอยน้ำ (Solar Floating) 2 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะที่สาม  โดยจะติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป โซลาร์ ฟาร์ม และโซลาร์ ลอยน้ำ อีกไม่น้อยกว่า 60 แห่ง   คาดว่าหลังจากดำเนินการทั้ง 3 ระยะเสร็จสิ้นในปี 2566 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม 43 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้า 62 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 26,000  ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ปีละ 2.8 ล้านต้น

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ และของเสีย โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ และของเสีย (Climate Change Water and Waste Working Group) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว  ส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ  เพื่อสร้างผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Back to top button