“ไทยพาณิชย์” เคาะชื่อย่อใหม่ SCBB รองรับ SCBX เข้าจดทะเบียน

บอร์ด “ไทยพาณิชย์” อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อย่อใหม่เป็น SCBB เพื่อรองรับสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SCBX


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างการ ถือหุ้น จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยการแลกกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารเสร็จสิ้น หลักทรัพย์ของบริษัทจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ จะดำเนินการให้บริษัทใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับธนาคาร คือ SCB ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็น SCBB เพื่อรองรับสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SCBX

Back to top button