ผถห. RBF ไฟเขียวปันผล 0.15 บ. จ่าย 11 พ.ค.นี้

RBF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 รวม 300 ลบ. กำหนดจ่าย 11 พ.ค.นี้


ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด19 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 และจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นี้

Back to top button