ACE เอ็มโอยู “แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน” เสริมความรู้ “ไม้เศรษฐกิจ” หนุนเกษตรกรเพิ่มรายได้

ACE เซ็นเอ็มโอยู "ASS" หวังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ไม้เศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับเก็บกักคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน และช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร


นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE พร้อมด้วย นายชวลิต สกุลดำรงค์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด หรือ AAS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทรัพยากรและด้านสังคม ที่เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชพลังงาน ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจ ไม้พื้นถิ่นอันเป็นไม้เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับเก็บกักคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน สอดรับเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ที่ครอบคลุม 3 มิติสำคัญได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Back to top button